Organizacje certyfikujące pośredników i zarządców nieruchomości

Certyfikat agenta nieruchomości

Na koniec 2013 roku w życie weszła tzw. ustawa deregulacyjna, na mocy której zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości przestały wymagać posiadania licencji. Wraz z tą zmianą został też zlikwidowany państwowy system certyfikowania profesjonalistów z tych branż. Jednak lukę tę wypełniły inne organizacje, które udzielają licencji po zdaniu dedykowanego egzaminu.

Co zmieniła ustawa deregulacyjna?

Do wprowadzenia deregulacji wymogi stawiane przed osobami wykonującymi zawód pośrednika lub zarządcy były regulowane ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zapisy dotyczyły m.in. wymogu posiadania licencji zawodowej nadanej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązek ten zniosła ustawa z 2013 roku. Wtedy też system licencjonowania zaczęły prowadzić inne, niepaństwowe podmioty, w głównych założeniach kontynuując tryb udzielania licencji sprzed deregulacji.

Kto udziela licencji?

Obecnie, aby wykonywać zawód pośrednika lub zarządcy, nie trzeba posiadać licencji, a jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (o ile prowadzi się samodzielną działalność, a nie pracuje na etat). Jednak licencje nadal funkcjonują i są sposobem na podniesienie wiarygodności osób działających w branży.

Aby zrekompensować skutki deregulacji, w 2014 została utworzona Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Zajmuje się ona wydawaniem licencji pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Prowadzi również Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości oraz Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Do tych rejestrów wpisane są osoby, które posiadają licencje. Rejestry te są ogólnodostępne i każdy klient może sprawdzić, czy wybrany pośrednik lub zarządca jest licencjonowany przez KIGN.

Na swojej stronie KIGN informuje, że jest największą tego typu organizacją w Polsce. Zrzesza przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy. Wystawianie licencji to tylko jeden z aspektów działania KIGN.

Inną dużą organizacją udzielającą licencji pośredników i zarządców jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Powstała już w 1995 roku, aby zapewnić prawidłowy rozwój polskiego rynku nieruchomości. Po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej, PFRN zajął się także licencjonowaniem oraz nadzorowaniem kursów i egzaminów, np. poprzez ustalenie obowiązującego minimum programowego. Obecnie Federacja reprezentuje interesy 17 regionalnych stowarzyszeń branżowych, w których zrzeszone jest ponad 2000 osób.

Swój system licencjonowania prowadzi także Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Została utworzona w 2008 roku w celu ochrony rynku nieruchomości, poprzez protekcję takich wartości jak własność, przedsiębiorczość i wolny rynek. Federacja prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu na licencję pośrednika oraz zarządcy, jak też przeprowadza egzaminy i udziela swojej licencji. Oprócz tego oferta edukacyjna tej organizacji obejmuje kursy doszkalające i rozszerzające kompetencje, dedykowane dla osób już pracujących w branży.

Jak widać, po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej stowarzyszenia pośredników i zarządców zaczęły nadawać swoje licencje. Nie jest to jednolity system, ponieważ każda organizacja ma swoje kursy, egzaminy i swoje licencje. Należy więc zastanowić się, gdzie warto przeprowadzić zawodową certyfikację, nastawiając się na organizację o największym autorytecie, tak aby licencja miała realną wartość.

Dodaj komentarz